Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Задачи > Образуване съб. д-во, реобразуване в акционерно

Задачи по счетоводство от 1932 год.

Образуване събирателно дружество приключване. Преобразуване в акционерно дружество.

Първа част.

Христов и Радев образуват събирателно дружество с капитал 500 000 лв., 3/5 от който ще се внесе от Христов, а 2/5 от Радев.

Христов предава предприятието си според следния баланс.

Актив Пасив
Постройки 100 000 Капитал 250 000
Мобили 50 000 Полици за изплащане 8 000
Стоки 95 000 Доставчици 11 500
Каса 7 500 Амортизирани мобили 10 000
Полици за събиране 12 000
Клиенти 15 000
Общо 279 500 279 500

По общо съгласие се преоценяват: постройките на 120 000 лв., фирмата на 250 000 лв., мобилите на 30 000 лв., стоките на 85 000 лв. От друга страна, Христов се съгласява на едно глобално намаление от 200 лв. на полиците за събиране и 10% от номиналния дълг на клиентите. Той внася в касата такава сума, че след това сметката му остава дебиторна само с 25 000 лв.

Радев внася: една недвижимост, оценена за 125 000 лв., ценни книжа за 55 000 лв., а в срок от 3 месеца внася остатъка от дела си в капитала, в което време и неговия съдружник внася своя дълг от 25 000 лв.

Иска се:

  1. Статиите за ликвидацията в дневника на Христов,
  2. Статиите в дневника на дружеството Христов & Радев.

Втора част.

Една година по-късно салдата от сметките на дружеството са:

Недвижимости 245 000
Мобили 43 000
Фирма 25 000
Стоки 252 000
Продажби 114 000
Каса 3 000
Банки (влогове) 32 000
Полици за изплащане 40 000
Доставчици 13 000
Клиенти 27 000
Разноски по продажби 28 000
Общи разноски 16 000
Разни данъци и загуби 4 000
Разни печалби 2 100
Христов, текуща с/ка (кредиторна) 5 000
Радев, текуща с-ка (кредиторна) 900
Капитал 500 000

От друга страна се знае, че:

  • мобилите требва да се амортизират с 10%;
  • банките дължат 700 лв. лихви;
  • неплатените общи разноски са 3 300 лв.;
  • стойността на инвентаризираните стоки е 250 800 лв.

Иска се:

  1. корекционните статии в дневника;
  2. статиите за разпределението на чистите печалби;
  3. статиите за изтеглените от банката суми от всеки съдружник за припадащата му се половина от чистата печалба;
  4. баланса на дружеството след горните разпределения и след изтеглянето на сумите. Трета чааст. Дружеството Христов & Радев се преобразува в акционерно дружество с капитал 750 000 лв., разделен на акции по 500 лв. Христов и Радев внасят активните си и пасивни състояния, тъй както са показани в последния баланс, и получават 1 000 напълно изплатени акции. Останалите акции на дружеството са изплатени с по 300 лв., внесени в банката.

Иска се:

Да се запишат статиите в дневника на акционерното дружество.

 

Тази задача е публикувана в "Сборник задачи по счетоводство". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar. Още задачи от сборника ще намерите в сайта Счетоводство.net

Други източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter