Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Задачи > Текущи операции на еднолично предприятие

Задачи по счетоводство от 1932 год.

Текущи операции на еднолично предприятие

Май 2. Основано е търговско предприятие и за капи­тал е внесено: в брой 30 000 лв., влог по текуща с/ка в Съединените Български Банки 10 000 лв. и мобили за 10 030 лв.

Май 4. Броени за пощенски марки и за канцеларски материали 150 лв. Предплатени за наем и телефонен абонамент 4 000 лв.

Май 5. Получени фактури: от Д. Цанков – Русе, падеж 10.VII, за получени стоки на сума 12 000 лв.; от Иван Петров – Варна, падеж 8 дни, за доставени мобили на сума 2 000 лв.; от Ради Костов – София, падеж 31 т.м., за получени стоки на сума 7 800 лв.

Май 6. Продадени стоки: на К. Петков, тук, с падеж 30.VI, за 3 500 лв.; на Т. Попов – Провадия, с падеж 5.VII, за 3 200 лв.; на Кръстев – Шумен, за 2 700 лв.; на Ст. Иванов в брой за 800 лв.

Май 7. Издадени п/ци: на Д. Цанков за 12 000 лв., падеж 10.VII и на Ради Костов, с падеж 31 т.м., за 7 800 лв..

Май 8. Продадени стоки на Хр. Колев – Разград, за 4 600 лв.

Май 9. Купени стоки в кредит: от Ради Костов за 18 500 лв.; от Д. Цанков срещу полица, падеж 25 т.м., за 15 000 лв. Платени разноски по доставката на стоките 120 лв.

Май 11. Върнати аварирани стоки на Ради Костов, фактурирани за 2 100 лв.

Май 12. Получени полици: от Кръстев - Шумен, падеж 31 т.м., за 2 700 лв.; от К. Петков, тук, падеж 30.VI, за 3 500 лв.; от Т. Попов – Провадия, падеж 5.VII, за 3 125 лв., а за разликата до фактурната стойност му е направена отстъпка.

Май 13. Продадени стоки в брой на разни клиенти за 2 150 лв. Получена е от Иван Петров – Варна, отстъпка 5% върху сумата на фактурата му от 5 т.м., a остатъка му е изплатен с чек срещу Съединените Български Банки.

Май 14. Броени за публикации 20 лв. и за счетоводни книги 630 лв..

Май 15. Направена е отстъпка от 50 лв. на Хр. Колев – Разград, а за остатъка е получено в брой 4 550 лв.

Май 16. Изтеглени са за домашни разходи 750 лв. Вне­сени са в Съединените Български Банки 17 500 лв.

Май 18. Купени от Иван Петров амбалажни мате­риали за 950 лв. Жиросани са на заповедта на Ради Костов – София, следните полици: от К. Петков, тук, с падеж 30.VI, за 3 500 лв.; от Кръстев – Шумен, падеж 31 май, за 2 700 лв. Понеже последната полица е с падеж 1 месец преди падежа на дълга, пресметнати са 15 лв. лихви. Останалата полица в портфейла е предадена за сконтиране в Съединените Български Банки.

Май 19. Броено е на Андонов за мобили 2 400 лв.. Про­дадени са на Христов, тук, 2 партиди стоки: с падеж 10 дена за 2 950 лв. и падеж 30.VI за 1 745 лв.

Май 20. Продадени стоки в брой на разни клиенти за 7 320 лв. Платено за поправки в магазина с чек с/у Съеди­нените Български Банки 350 лв.

Май 21. Купени стоки от Д. Цанков – Русе, с падеж след 30 дни, за 13 800 лв. Платени за превоз на същите стоки 245 лв.

Май 22. Сконто върху предадената на 18 т.м. полица за сконтиране в банката 25 лв.

Май 23. Купени в брой стоки за 8 065 лв., платени с чек срещу банката. Продадени стоки на К. Петков, тук, с падеж 30.VII, за 4 760 лв.. Амбалажа на същите стоки е фактуриране за 55 лв.

Май 25. Получено е авизо от банката, че е платила за наша сметка на Д. Цанков – Русе, 15 000 лв.

Май 26. Продадени на Кръстев – Шумен, 3 партиди стоки: с падеж 30.VI за 3 410 лв.; с падеж 31.VII за 4 250 лв.; с падеж 31 август за 5 875 лв.. Изплатена е на Ив. Петров фактурата му от 18 т.м. с чек срещу банката.

Май 27. Получени 3 полици от Кръстев – Шумен, за продадените му стоки на 26 т.м.

Май 28. Получен чек от Христов, тук, срещу Съединените Български Банки за 2 950 лв.. Продадени стоки на Лазаров за 6 945 лв., които са платени с чек срещу Съеди­нените Български Банки. Двата чека са предадени на бан­ката за минаване в сметка.

Май 29. Продадени стоки на Хр. Колев – Разград, с падеж 30.VI, за 5 960 лв. Платен превоз за негова с/ка 42 лв.

Май 30. Изплатени за домашни разходи 400 лв.
Пре­дадена за сконтиране в банката полицата от Кръстев – Шумен, с падеж 31.VIII, за 5 875 лв. Пресметнато сконто 90 лв. Чистата сума е мината в сметка.
Продадените стоки на 29 м.м. на Хр. Колев са били погрешно фактурирани с 200 лв. в повече. Тази грешка се изправя.

Май 31. Платени: за отопление, осветление и разни разноски 180 лв.; за заплати на персонала 850 лв. Платена е полицата на заповедта на Ради Костов – София, падеж днес.

Иска се:

  1. да се запишат операциите в дневника, главната книга и спомагателните книги за клиентите, доставчиците и за текущите с/ки и
  2. да се състави проверителния баланс.
 

Тази задача е публикувана в "Сборник задачи по счетоводство". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar. Още задачи от сборника ще намерите в сайта Счетоводство.net

Други източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter