Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Задачи > Откриване, операции и баланс на предприятие

Задачи по счетоводство от 1932 год.

Откриване, текущи операции, приключване и баланс на фабрично предприятие

Една фабрика, основана в 1910г., на 31 XII същата година има следния баланс:

Актив Пасив
Фабр. Постройки 1 000 000.00 Капитал 4 000 000.00
Машини и инстр. 800 000.00 Кредитори 195 120.20
Първон. обзавеждане 104 404.00 П/ци за изплащ. 234 453.30
Сурови материали 201 636.50 Работническа запл. 50 382.00
Фабрикати 500 092.00
Покупки (сур.матер.на път) 60 725.00
Разни дебитори 960 000.00
П/ци за събиране 401 612.00
Търговска Банка 391 366.00
Каса 41 304.50
Загуба 18 815.50
Общо 4 479 955.50
4 479 955.50

Понеже първата експлоатационна година се смята за подготовка към нормална работа, решено е да се заведе редовно счетоводство.

Загубата се отнася към разноските за първоначално обзавеждане, които ще бъдат амортизирани в течение на 5 години, като се почне от идещия баланс.

В сметка Покупки са вписани суровите материали, които са фактурирани и сметките по покупките уредени преди постъпването им в магазините.(Например: покупка на материали платими срещу коносаменти).

Производството се състои от 2 степено.

Общите разноски ще бъдат разделени на: Общи фабрични разноски и Общи разноски по продажби.Според нашата оценка първите трябва да бъдат отнасяни в производствените сметки в размер 50% от работническите заплати.

Общите разноски по продажби ще бъдат отнасяни в с/ка продажба в размер 10% от оборота.

През годината са извършени следните операции:

1 Купени в кредит сурови материали за
Броени разноски при покупката
Постъпили в магазина сурови матер. за
1 789 900
23 200
1 756 600
2 Изплатени работнически заплати
Работническата заплата се разделя:
за Производство I
за Производство II
1 223 600

642 400
665 120
3 Изплатени: общи фабрични разноски
общи разноски по продажби
656 200
428 600
4 Употребени сурови материали:
за Производство I
за Производство II

861 100
623 200
5 Костуемата с/ст на продадените фабр. е 3 591 675
6 Продадени в кредит фабрикати за 4 788 900
7 Получено от клиентите:
полици за събиране
в брой

2 184 320
3 246 230
8 Изтеглено от банката 2 483 240
9 Инкасирани от банката п/ци за събиране 2 456 180
10 Подписани п/ци на заповедта на доставч. 2 625 380
11 Изплатени п/ци за изплащ. през 1911г. 2 801 100
12 Купени в кредит разни машинни части, стойността на които се отнася в Производство I 783 150
13 След първата преработка никакъв фабрикат не е постъпвал в магазина за фабрикати;
всички продукти преминават през втора преработка, а в дена на инвентаризацията
няма продукти в процес на производство.

Иска се:

  1. статиите в дневника за откриване на 1.I.1911г.
  2. статиите за извършените операции през 1911г.
  3. инвентарните и приключ. статии за 31.XII.1911г.
  4. баланса на същата дата, като се спазва рационалната класификация на сметките.

Да се има предвид, че:

  • Позтоянните средства се амортизират с 10% от първоначалната им стойност.
  • Реализуемата стойност на наличните фабрикати е 1 000 000.
  • Има един съмнителен клиент, дебитор за 3 000 лв., от който трябва да се предвиди 50% загуба.
  • Сконтото на Портфейла е 1 ½ % от номиналната сума.
  • В платените през 1911г. общи разноски по продажби фигурира една сума от 400 лв., която трябва са отнесе към следната година.
 

Тази задача е публикувана в "Сборник задачи по счетоводство". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar. Още задачи от сборника ще намерите в сайта Счетоводство.net

Други източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter