Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Задачи > Разпределение на резултати в командитно д-во

Задачи по счетоводство от 1932 год.

Възнаграждение на съдружниците и разпределение на резултатите в командитно дружество

Командитното дружество Славов & Сие е с капитал 403000 лв. Славов, комплементар, е внесъл 100000 лв., а двамата командитисти Златев и Димов по 150000 лв.

Според дружествения договор на комплементаря е определена месечна заплата от 3000 лева и се пред­вижда възнаграждение за внесените капитали от 4'/2°/о годишно, платимо на два пъти: половина след 6 месеца и половина в края на годината. Остатъкът от печалбата се разпределя: 30% за комплементаря и по 35% за всеки командитист.
Преди разпределението на лихвите и на печалбите, сметката Загуби и печалби за изтеклата година има кре­дитно салдо от 70000 лв.

Иска се

Да се запишат статиите:

  1. за възнаграждението на комплементаря;
  2. за изплащане лихвите върху капитала ;
  3. за изплащане на чистите печалби;
 

Тази задача е публикувана в "Сборник задачи по счетоводство". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar. Още задачи от сборника ще намерите в сайта Счетоводство.net

Други източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter