Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Задачи > Ликвидация на командитно дружество

Задачи по счетоводство от 1932 год.

Ликвидация на командитно дружество

Следствие на трудното доставяне на стоки, съдружни­ците от командитното дружество Рашеев & Сие решават да прекратят търговията.

Дружеството се състои от:

 • Рашеев, комплементар, с капитал 50 000 лв.
 • Димитров 75 000 лв.
 • Колев, командитист 100 000 лв.
 • Пеев 75 000 лв.

Съгласно дружествения договор:

 • загубите и печал­бите се разпределят пропорционално на внесените капи­тали и
 • Димитров ще внася остатъка от капитала си от припадащите му се чисти печалби.

На 31 май баланса на предприятието е:

Актив   Пасив  
Димитров, командит. 25 000 Капитал 300 000
Съоръжения и мобили 25 000 Акцепти 20 400
Постройка 100 000 Доставчици 45 050
Постройка 100 000 Доставчици 45 050
Инсталация 12 000 Ипотека 30 000
Ценни книжа 23 900 Ипотечни лихви 1 150
Стоки 36 500 Фонд съмн.вземан. 4 000
Полици за събиране 33 200 Фонд обезцебка на ценни книжа 2 500
Клиенти 121 300 Аморт.на съор. и моб. 12 500
Съмнителни клиенти 10 000 Аморт.на инсталация 5 300
Влогове тек. с/ка 29 600
Каса 29 600
Загуби и печалби 1 800
Общо 420 900   420 900

Ликвидацията се извършва по следния начин:

 1. Колев поеме постройката и изплаща ипотеката за­едно с лихвите.
 2. Рашеев поема стоките за 48 000 лв. и съоръженията и мобилите за 14 300 лв.
 3. Пеев поема ценните книжа за 22 500 лв.
 4. Инсталациите представляват загуба като нереални заеми.
 5. Полиците са сконтирани с 450 лв. сконто. Чистото произведение е отнесено във влоговата текуща с/ка.
 6. Клиентите плащат в брой при 1 300 лв. сконто.
 7. От съмнителните клиенти са събрани 5000 лв., а остатъка е несъбираем.
 8. Дългът към доставчиците е изплатен с 44400 лв.
 9. Банката изплаща акцептите, като си пресмята 200 лв. комисиона ; остатъкът по сметката е изтеглен.
 10. Колев поема дълга на Рашеев към дружеството.
 11. Ликвидационните разноски са 1 250 лв.
 12. Чистото имущество е разпределено пропорционално
  на внесените капитали.

Иска се:

Да се запишат статиите за ликвидацията.

 

Тази задача е публикувана в "Сборник задачи по счетоводство". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar. Още задачи от сборника ще намерите в сайта Счетоводство.net

Други източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter