Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Задачи > Ликвидация на събирателно дружество III

Задачи по счетоводство от 1932 год.

Ликвидация на събирателно дружество III

X и Y, съдружници в събирателно дружество, решават да пристъпят към ликвидацията на дружеството, поради незадоволителни резултати. На 31 март, след инвентарните записвания, салдата в главната книга са: Дружествен ка-питал (еднакво участие) 250 000 лв., Търговска банка 12 800 лв., Каса 10 000 лв., Доставчици 75 000 лв., Съоръжения и движимости 64 000 лв., Предплатен наем 8 000 лв., Разноски за първоначално обзавеждане 6 500 лв., Сурови материали 45 000 лв., Фабрикати 81 000 лв., Полици за изплащане 19 000 лв., Клиенти 48 000 лв., Резерви 15 000 лв., Загуби и печалби 83 700 лв.

1.IV. Петров, назначен за ликвидатор по взаимно съгласие на съдружниците, изтегля от банковата с/ка всички суми и ги предава в касата.

5.IV. Продава в брой съоръженията и движимостите с една загуба от 20%. 10.IV. Суровите материали са реализирани в брой с печалба от 5%.

12.IV. Фабрикатите са продадени в брой за 70 000 лв.

15.IV. Един доставчик представя на ликвидатора една фактура за 2 700 лв., пропусната в инвентаря от 31 март.

От 15 до 30.IV. Ликвидаторът заплаща всички дългове по сметките на доставчиците и по полиците в циркулация.

От 1 до 15.V. От дебиторите на дружеството са събрани 45 000 лв.; другите креанси са сметнати за несъбираеми.

15.V. Ликвидаторът урежда сметката си за своите разноски и възнаграждения, възлизащи на 3200 лв. Той съставя сметката за ликвидацията и разпределя разполагаемите суми между съдружниците X и Y.

Иска се:

  1. Баланса на дружеството на 31 март с рационална класификация на сметките;
  2. Статиите в дневника за ликвидацията, сметката за загубите и печалбите и да се посочи частта, която се пада на всеки съдружник.
 

Тази задача е публикувана в "Сборник задачи по счетоводство". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar. Още задачи от сборника ще намерите в сайта Счетоводство.net

Други източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter