Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Задачи > Ликвидация на събирателно дружество чрез цесия

Задачи по счетоводство от 1932 год.

Ликвидация на събирателно дружество чрез цесия

Балансът на събирателното дружество А & Сие на 31 март 19… год. е следния:

Актив Пасив
Фирма 50 000 А, капиталова с/ка 100 000
Съоръжения 30 000 В, капиталова с/ка 75 000
Стоки 130 000 Разни кредитори 165 000
Полици за събиране 50 000 Полици за изплащане 50 000
Каса 20 000 Амортиз. за съоръж. 5 000
Разни дебитори 100 000 А, текуща с/ка 15 000
Банки 40 000 В, текуща с/ка 10 000
Общо 420 000 420 000

Дружеството се прекратява по искането на А, който по взаимно съгласие е назначен за ликвидатор. Ликвидатора погасява с чекове дългът по текущите с/ки на съдружниците, а останалите активи и пасиви внася в едно акционерно дружество, образувано по този случай с капитал от 1 000 000 лв., разделен на акции по 100 лв.

При извършване на вноската в акционерното дружество ликвидатора се съгласява на следните намаления: 10% от фирмената стойност, 10% от дебиторите и полиците за събиране; отстъпените стоки са оценени на 139 500 лв., а съоръженията на 28 000 лв. Срещу направената вноска ликвидатора получава напълно внесени акции от акционерното дружество, на което другите акции са изплатени в брой с 30% от подписаната сума.

Според сключения между А и В дружествен договор, загубите и печалбите, както и чистия актив се разпределят пропорционално на внесените капитали.

Иска се:

  1. статиите за ликвидацията в дневника на дружеството А & Сие;
  2. статиите, които следват от горните сведения, в дневника на акционерното дружество.
 

Тази задача е публикувана в "Сборник задачи по счетоводство". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar. Още задачи от сборника ще намерите в сайта Счетоводство.net

Други източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter