Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Задачи > Ликвидация на събирателно дружество II

Задачи по счетоводство от 1932 год.

Ликвидация на събирателно дружество II

Събирателното дружество X и Y е в ликвидация от 31 декември 19… год. Балансът от тази дата е следния:

Актив Пасив
Каса 3 245 Капитал на Х 150 000
Банка 48 327 Капитал Y 150 000
Полици за събиране 83 440 Разни кредитори 52 840
Стоки 75 840 Х, текуща с/ка 63 200
Предплатен наем 5 000 Y, текуща с/ка 43 200
Гаранции 248
Мобили 10 500
Ценни книжа 160 200
Клиенти 72 440
Общо 459 240 459 240

Ликвидацията се извършва по следния начин: гаранциите са инкасирани в брой, а предплатения наем се компенсира с равна сума взета от с/ката "Разни кредитори".

X поема следните активи:

  1. Стоките по инвентарна оценка, с едно намаление от 10%.
  2. Креансите и полиците за събиране по номиналната стойност, без 5% за разноски и рискове.
  3. Мобилите за 25 000 лв.

X поема и дълговете на дружеството към разните кредитори.

Y приема ценните книжа по инвентарната им оценка.

Всеки от двамата съдружници поема частта си от дружествения капитал и участва с половина в печалбата или загубата от ликвидацията.

За цялото си вземане Y получава един чек срещу банката.

X пък получава, за да довърши ликвидацията на дружеството, останалите след горните операции активни елементи.

Иска се:

Да се запишат операциите на ликвидацията в дневника и главната книга на дружеството.

 

Тази задача е публикувана в "Сборник задачи по счетоводство". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar. Още задачи от сборника ще намерите в сайта Счетоводство.net

Други източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter