Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Учение за балансите

Форма на баланса

От голямо значение за разбираемостта и правилното обсъждане и преценяване на балансите безспорно е и самата форма на съставяне баланса. От обнародваните до сега баланси трябва да се констатира, с съжаление, липсата на едно що годе единство в формата. Причината за това трябва да се търси главно в неясните и непълни законоположения на Т. 3. по тая материя. Даже и в новия 3. за Т. Кн. липсват специални законоположения относно формата и съдържанието на балансите за обнародване.

Самият годишен баланс не трябва да се счита като един формен препис на с/ка "Баланс от главната книга, която сметка е само едно счетоводно помощно средство за установяване на резултатите от годишното приключване. Балансът за обнародване в смисъл на Т. 3. трябва да представлява едно нагледно съпоставяне на активните и пасивни съставни части. Затова и присъщите на всяка счетоводна сметка надписи "да дава" и "да взема" си нямат местото като такива и за годишния баланс. Надписите от двете страни на баланса трябва да гласят: "Актив" й "Пасив" или равнозначните: "имуществени части" и "дългове и собствен капитал". Щом балансът не е счетоводна сметка, неуместно ще бъде и поставянето на счетоводно техническите изрази "на" или "от", пред отделните балансови пера, които трябва да бъдат изразявани с техните естествени наименования, като: "Касова наличност", "Запас от стоки" и пр. Излишно е да се подчертава, че активите се поставят в лявата, а пасивите в дясната страна на баланса; това произтича от самия принцип на балансирането при систематичното (двойно) счетоводство.

Всеки баланс трябва да бъде подписан: 1) в едноличните предприятия от стопанина на предприятието и съставителя му (счетоводителя); 2) в събирателните дружества - от неограничено отговорните съдружници и от съставителя му; 3) в акционерните дружества и кооперативните сдружавания - от управителния и проверителен съвет и от съставителя му (чл. 6 от 3. за Т. К.).

 

Тази публикация е извадка от книгата "Учение за балансите". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar.

Други препоръчани източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter