Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Учение за балансите

Съдържание на баланса

Годишният баланс ще отговаря на назначението си, когато той представлява едно истинско изображение на действителното положение на предприятието и може да бъде средство за една правилна преценка относно стопанския характер на същото. А тези качества един баланс не ще може да притежава, ако той представлява само едно групово сумарно изложение на актива и пасива така, както са представени по отделните сметки в главната книга. Прегледността на баланса изисква, щото отделните активни и пасивни части да бъдат така групирани, че да изразяват вътрешната стопанска структура на предприятието.

Така, според ролята и целта на употреблението, отделните активни части трябва да бъдат групирани в:

 1. Оборотно имущество, към което спадат: парите, полиците, ценните книжа, стоките, материалите, вземанията и др.;
 2. Постоянно (твърдо) имущество, към което спадат всички движими и недвижими имущества, ангажирани за постоянно употребление в предприятието, като: земите, сградите, машините, оръдията, сечивата, превозните средства и др.

Пасивът трябва да има също така своето естествено подразделение, според произхода на вложените в предприятието средства, на:

 1. Дългове (чужди средства)
 2. Капитал (собствени средства)
  Дълговете от своя страна се подразделят, според платимостта им, на :
  • Дългосрочни дългово (ипотечни заеми)
  • Краткосрочни " (стокови кредити по кредиторни сметки, акцепти, депозити и др.)
  Собствения капитал от своя страна се състои от:
  • Основен капитал
  • Резервни фондове
  • Чиста печалба

Групирането на отделните активни и пасивни съставни части според вътрешната им връзка има и това значение при обнародването на балансите, че позволяват предприемането на статистични, частно-стопанствени и народностопански изследвания и сравнения на баланси от същия бранш.

Само с това балансово подреждане на актива и пасива, в общи групи, обаче, не се постига още целта, която се гони с изработването и обнародването на балансите. Значението и стойността на един баланс ще зависи още и от степента на детайлирането на активните и пасивни части; т. е., от по подробното им изложение. Всяка една главна група на актива и пасива трябва да бъде подразделена на отделни подгрупи така, както те са представени по отделните съставни сметки в главната книга, като подреждането на отделните подгрупи обикновено се извършва по реда на тяхната ликвидност (реализуемост) (каса, римеси, ефекти, стоки, дебитори.

За по-голяма прегледност и лесното проникване в детайлите на баланса, всяка подгрупа на актива и пасива може да бъде представена в баланса в своите подразделения. Така напр., перото "стоки" в едно промишлено предприятие може да бъде разграничено, според състоянието на стоката, на:

 • Сурови материали
 • Спомагателни материали
 • Полуфабрикати
 • Готови фабрикати

Перото Полици (портфейл) може да се разграничи на:

 • Полици в местна валута (римеси)
 • Полици чужда валута (камбио, девизи)

Първите, от своя страна, могат да се подразделят на: полици платими на място и полици платими в други градове.

Твърде важно е разграничението на вземанията (дебиторите) на:

 • Вземания от банки
 • Вземания стоки
 • Вземания заеми; или, според гаранцията на длъжника, на:
  • Вземания срещу открит кредит
  • Вземания залог (на ефекти.римеси, стоки и др.)

Ценните книжа от своя страна се подразделят на:

 1. Ефекти:
  • облигации от държавни и общински заеми
  • банкови акции
  • акции от търговско-промишлени предприятия
 2. Консорциални съучастия
 3. Постоянни съучастия

От съществено значение е също да се вижда, кои от ценните книжа са свободни и кои заложени (ломбардирани). Според това ще имаме:

 • Свободни ценни книжа
 • Заложени ценни книжа

Кредиторите, също така, е уместно да бъдат разграничени на:

 • Дългове към банки
 • Дългове към частни лица

В резюме на горното разграничение ще получим следната схема на баланса: (виж таблицата).

 

Тази публикация е извадка от книгата "Учение за балансите". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar.

Други препоръчани източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter