Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Библиотека > I. Същност и значение на балансите > 1. Същност на балансите

Учение за балансите

Същност на балансите

Думата баланс (balance, bilan, Bilanz) произхожда от италианската дума "bilancia", образувана от двете латински думи "bi" двойни и lanx везни (също bibrabilanx). Баланс означава равновесие, а балансирам - уравновесявам. Думата баланс се среща почти във всички езици и със същото значение, което ни дава и основата за разяснение на самото понятие.

При търговския баланс имаме да уравновесяваме и съпоставяме не тежести, както това се разбира в обикновен смисъл, а стойности или права от определена стойност, произтичащи от известни поети задължения също с определена стойност. Яко притежанието на права с определена стойност от търговско-стопанско гледище означава имущество, а задълженията с определена стойност - дългове, то и понятието търговски баланс ще означава уравновесяване (съпоставяне)на имуществото с дълговете, или, счетоводно изразено, съпоставяне на актива с пасива.

Само със съпоставянето на актива с пасива понятието "баланс"не се обяснява, обаче, окончателно. На практика са твърде и заключителни случаите, когато актива напълно се покрива от пасива. Редовното е, щото актива винаги да надвишава пасива, макар и да се случва също и обратното - пасива да надвишава актива. Тук са възможни, следователно, две положения:

1) Актива надвишава пасива.

Актив Пасив
Касова наличност
Стоки и материали
Движ. и недв. имоти
5000
80000
100000
Обикнов. дългове
Ипотечни
20000
50000
Сума на актива 185000 Сума на пасива 70000

2) Пасива надвишава актива

Актив Пасив
Касова наличност
Стоки и материали
Движ. и недв. имоти
5000
80000
100000
Обикнов. дългове
Ипотечни
120000
70000
Сума на актива 185000 Сума на пасива 190000

Такова едно имуществено съпоставяне, както е представено по-горе, не съставлява още баланс, защото, за да се състави баланс е необходимо не Само едно обикновено съпоставяне на актива с пасива, но още и уравновесяване, балансиране, на активната страна с пасивната страна. За да се постигне това уравновесяване нужно е още поставянето към по-слабата страна едно изравнително перо - едно салдо, съответствуващо на самата разлика между актива и пасива. В такъв случай горните съпоставяния на актива с пасива ще добият следната форма на баланс:

Актив Баланс Пасив
Касова наличност
Стоки и материали
Движ. и недв. имоти
5000
80000
100000
Обикнов. дългове
Ипотечни
Салдо
120000
70000
115000
Сума на актива 185000 Сума на пасива 185000
Актив Баланс Пасив
Касова наличност
Стоки и материали
Движ. и недв. имоти
Салдо
5000
80000
100000
5000
Обикнов. дългове
Ипотечни
120000
70000
Сума на актива 190000 Сума на пасива 190000

Ето защо, всеки един баланс, изключая редките случаи на равенство между, актива и пасива, трябва да покаже едно салдо, било към активната, било към пасивната страна. Това салдо на баланса не може да има, обаче, само обикновеното счетоводно значение на едно изравнително перо с цел да се постигне едно сметно равновесие на двете срещуположни страни. Имущественото изложение на едно предприятие в формата на баланс намира своето обяснение в това, че поставеното към по-слабата страна салдо няма само характер на едно изравнително перо, а има същото материално значение, както всяко отделно активно и пасивно перо. Това материално значение, естествено, ще бъде различно според това дали салдото е активно или пасивно. Ако активите надвишават пасивите, то оказалото се според това салдо, поставено в пасивната страна на баланса, ще означава чистото, собствено, имущество на предприятието. В обратния случай салдото ще означава свръх задълженията на предприятието. И така, баланс на едно предприятие ще наричаме сметното съпоставяне на оценените в парични суми активи от една страна, с оценените в парични суми, пасиви и чист капитал от друга страна (при свръхзадължение - актива и свръхзадължението от една страна и пасива от друга страна). Съобразно с това определение на понятието баланс ще получим и следната окончателна форма на баланс:

Актив Баланс Пасив
Касова наличност
Стоки и материали
Движ. и недв. имоти
5000
80000
100000
0
Чужди средства
Обикн.дълг
Ипотеч. дълг
Собствени средства
Чист капитал


70000

115000
Сума на актива 185000 Сума на пасива 185000

В желанието си да разяснят, защо чистия капитал на едно предприятие се поставя винаги към пасивната страна на баланса, някои наричат чистия капитал един вид "дълг на предприятието към стопанина", за отличие от дълга към трети лица, и го поставят в пасивната страна на баланса под това му наименование. Този начин на разяснение понятието чист капитал ни се вижда нецелесъобразен, защото баланси се съставят не само от търговско-стопански предприятия, спрямо които само би могло да се допусне подобно едно разяснение, но и от всяко гражданско лице, което би желало да установи имуществено си състояние. Като дълг към кого, напр., ще се счита чистото имущество на един чиновник, адвокат или лекар? Като дълг към кое предприятие, или като дълг към самия себе? Поставянето на чистия капитал към пасивната страна на баланса може и трябва да се обясни само от формална гледна точка при съставянето на баланса, т. е. само от факта, че двете страни на баланса трябва да бъдат изравнени. Чистият капитал, следователно, се явява в пасивната страна на баланса не като особен пасив (някои го наричат счетоводен пасив), а като едно изравнително перо, чийто реалитет се изразява в наличността на чистото имущество, като разлика между актива и пасива.

 

Тази публикация е извадка от книгата "Учение за балансите". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar.

Други препоръчани източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter