Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Библиотека > VII. Ревизия на балансите > 2. Балансите при превръщане на предприятия в акционерни дружества

Учение за балансите

Балансите при превръщане на еднолични или колективни предприятия в акционерни дружества

При балансите, по случай превръщане на едно еднолично или колективно предприятие в акционерно или кооперативно дружество, оценката на отделните активни пара се извършва съгласно постигнатото споразумение между двете страни и то, в повечето случаи, с оглед на действително реализуемите стойности в момента на превръщането. Превръщането се извършва въз основа на приключителния баланс на предприятието, след което се съставя встъпителния баланс на преминалите вече в новото предприятие (акционерното дружество) активи и пасиви.

Пример: Превръщане на едно командитно дружество в акционерно дружество.

1. Каса

На Баланс 10145 От Кредитори 20574
На Стоки 13500 От Акцепти 15210
На Дебитори 60157 От Ликвидац. разноски 1500
На Римеси 16603 От Разни 4300
    От Капитал на Н. Стефанов 30000
    От Капитал на П. Марков 25000
    От Баланс 3801
  100406   100406

2. Стоки

На Баланс 41136 От Разни 41350
На Загуби и печалби 5775 От Баланс 9561
  50911   50911

3. Римеси

На Баланс 17025 От Разни 17025

4. Ефекти

На Баланс 8080 От Капитал на П. Марков 8580
На Загуби и печалби 500    
  8580   8580

5. Мобили

На Баланс 3290 От Загуби и печалби 1645
    От Баланс 1645
  3290   3290

6. Дебитори

На Баланс 56735 От Разни 61000
На Стоки 27800 От Загуби и печалби 3000
    От Баланс 20585
  84585   84585

7. Кредитори

На Разни 21132 От Баланс 21132

8. Акцепти

На Каса 15210 От Баланс 15210

9. Сконто

На Дебитори 842 От Кредитори 557
На Римеси 421 От Загуби и Печалби 706
  1264   1264

10. Ликвидационни разноски

На Каса 1520 От Загуби и Печалби 3520
На Капитал на Н. Стефанов 2000    
  5320   3520

11. Капитал на Н. Стефанов

На Каса 2600 От Баланс 60860
  30000 От Ликвидационни разноски 2000
На Загуби и печалби 1293    
На Баланс 28961    
  62860   62860

12. Капитал на П. Марков

На Дебитори 8580 От Баланс 43209
На Каса 1700    
  25000    
На Заг. и печалби 1298    
Баланс 6630    
  43209   43209

13. Загуби и печалби на 31.ХII.192-

На Дебитори 3000 От Стоки 5775
На Мобили 1645 От Ефекти 500
На Сконто 706 От Кап. на Н. Стефанов 1298
На Ликвидационни разноски 3520 От Капит. на П. Марков 1298
  8871   8871

14. Баланс на 31.ХII.192.

На Каса 3801 От Капитала на Н. Стефанов 28961
На Стоки 9561 От Капитала на П. Марков 6630
На Мобили 1645    
На Дебитори 20585    
  35592   35592

Дружеството А. Колев & Сие има следния баланс на 31 декември 191...

Каса 8745 Кредитори 14324
Сгради 25000 Акцепти 35200
Машини 98230 Капитал на А. Колев 239793
Сечива 43285 Капитал на М. Петков, ком. 100000
Сурови материали 64842 Капитал на К. Христов, ком 70000
Фабрикати 85718    
Дебитори 36496    
  587317   587317

Превръщането на дружеството в акционерно се извършва при следните условия:

  1. Вътрешният член на командитното дружество А. Колев с помощта на още четири основатели превръщат дружеството в акционерно с 600,000 лв. основен капитал, разделен на 600 акции от по 100 лв. номинални.
  2. Сградите, машините и сечивата се преоценяват с 5% повече за в полза на А. Колев.
  3. Образува се "Фонд съмнителни вземания" от лева 10,000 в тежест на А. Колев.
  4. Последват учредителни разноски от 8000 лева.
  5. А. Колев получава 2000 акции al pari, а останалите 4000 акции се пласират между другите основатели и външни лица по емисионен курс 115%.
    От връхнината по 15 лв. на. акция се образува резервен фонд.
  6. Остатъка на А. Колев и капиталите на командитерите М. Петков и К. Христов се изплащат в брой.

Въз основа на горните данни извършваме следните записвания:

Дневник

1 Акционери
на Основен капитал
Основен капитал на новообразуваното
акционерно дружество
600000
600000
2 Сгради
Машини
Сечива
на Капитал на А. Колев
5% повишение в оценката на сградите,
машините и сечивата за в полза на
А. Колев
12500
4911
216419575
3 Капитал на А. Колев
на Фонд за съмнителни вземания
Образуване фонд за съмнителните
вземания в тежест на А. Колев
10000
10000
4 Учредителни разноски
на Каса
Разноски по учредяването на дружеството
8000
8000
5 А. Колев получава 2000 акции al pari.
Внесени срещу подписката за 4000
акции 115 - лв. 460000
300000
460000


600000
60000
6 Капитал на А. Колев
Капитал на М. Петков
Капитал на К. Христов
Изплатени на А. Колев дължимия
остатък                               49368.83
Изпл. на ком. М. Петков лв. 100000.-
Изпл. на ком. К. Христов 70000.-
лв. 219368.83
49368
100000
70000219368

Главна книга

1. Основен капитал

   

От Акционери

600000

2. Акционери

На Осн. капитал

 

От Акционери

600000

3. Резервен фонд

   

От Каса

60000

4. Фонд за съмнителни вземания

   

От Капитал на А. Колев

10000

5. Сгради

На Баланс 25000 От Капитал на А. Колев 10000
кап. на А.Колев 12500    

6. Машини

На Баланс 98230 От Капитал на А. Колев 10000
кап. на А.Колев 4911    

7. Сечива

На Баланс 43285 От Капитал на А. Колев 10000
кап. на А.Колев 2164    

8. Учредителни разноски

На Каса

8000

   

9. Каса

На Баланс 8745 От Учр. разноски 8000
  460000 Разни 219368

10. Сурови материали

На Баланс 64843 От Учр. разноски 8000
    Разни 219368

11. Фабрикати

На Баланс 85718    

12. Дебитори

На Баланс 36496    

13. Кредитори

 

 

От Баланс

14324

14. Акцепти

   

От Баланс

35200

15. Капитал на А. Колев

На Фонд съмн. вземания 10000 От Баланс 239793
Акционери 20000 Разни 19575
Каса 49368    
  259368   259368

16. Капитал на М. Петков

На Каса 100000 От Баланс 100000

17. Капитал на К. Христов

На Каса 70000 От Баланс 70000

Балансът на новото индустриално акционерно дружество ще гласи:

Каса 241476 Основен капитал 600000
Сгради 262500 Резервен фонд 60000
Машини 103141 Фонд за съмн.вземания 10000
Сечива 45449 Кредитори 142324
Сурови материали 64842 Акцепти 35200
Фабрикати 85718    
Дебитори 36496    
Учред. разноски 8000    
  847524   847524
 

Тази публикация е извадка от книгата "Учение за балансите". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar.

Други препоръчани източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter