Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Библиотека > VII. Ревизия на балансите > 1. Балансите при ликвидация и несъстоятелност

Учение за балансите

Балансите при ликвидация и несъстоятелност

Според чл. 4 ал. 4 от закона За Т. кн., инвентар и баланс трябва да се съставят и в случаи на ликвидация и изпадане в несъстоятелност на едно предприятие. А чл. 653 от Т. 3. определя: „Заявлението за изпадане в несъстоятелност до надлежния съд трябва да бъде придружено с равносметка, която трябва да съдържа: 1) обозначението и приблизителна оценка на всичките движими и недвижими имоти на несъстоятелния; 2) състоянието на дълговете и вземанията му с указание на имената и презимената на всеки един дебитор и кредитор, и 3) изложението на печалбите, загубите и разноските му".

Щом законът предписва съставянето на баланси и в случаите на несъстоятелност и ликвидация, естествено е, че и в тези случаи балансите трябва да имат за основа едно редовно приключване на счетоводните книги и съставянето на инвентар. Що се отнася обаче до оценката на активните балансови пера. не трябва да се изпуща из предвид естеството и целите на ликвидацията. Ликвидационният баланс трябва да посочи реализуемото имуществено състояние на ликвидацията (несъстоятелността). За това не само обръщаемото, но и постоянното имущество трябва да бъде оценено по оная му стойност, каквато действително би се реализирало в момента на ликвидацията. С решението за ликвидация, респ. с изпадането в несъстоятелност, отделните имуществени части, включително и имуществото за постоянно употребление, престават да бъдат стопанствени елементи на предприятието, а се преобръщат в продаваеми предмети, при оценката на които трябва да бъде меродавна не вече тяхната костуема стойност, а продажната, действително реализуемата стойност.

При редовните годишни баланси се взема, при оценката на активните части, винаги по-ниската костуема цена, защото назначението им е да покажат само действително реализираната печалба. Ликвидационните баланси, напротив, имат за цел да посочат реализуемото имущество за покриване на дълговете и разпределение остатъка между съдружниците (акционерите). При акционерните дружества в ликвидация посочването на основния капитал, резервните фондове и чистата печалба или загуба по отделно в баланса е без значение, защото от момента на ликвидацията съществува само чистото имущество за разпределение.

Ликвидационни баланси трябва да се съставят периодично до като трае ликвидацията, без да е нужно, щото това съставяне да съвпада и изтичането на една операционна година; целта на ликвидационния период не е вече периодично отчитане на реализирани печалби, а преобръщане на имуществото в паричен фонд за погасяване на дълговете и разпределението остатъка (ако има такъв) по между съдружниците (акционерите).

Пример: Ликвидация на едно събирателно др-во: Събирателното   дружество Н. Стефанов & Сие има следния баланс към 1 януари 191.

Баланс към 1 януари 191...
Актив Пасив
Каса 10145   Кредитори 21132  
Стоки 45136   Акцепти 15210  
Римеси 17026   Капит. на Н. Стефанов 60860  
Ефекти 8030   Капит. на П. Марков 43860  
Мобили 3290        
Дебитори 56735        
  140411     140411  

През периода на ликвидацията са извършени следните операции:

 1. Продажба на стоки за лв. 41350, от които 18500 в брой и 27850 на кредит.
 2. Дебиторите изплащат в брой 61000 лв. при 842.50 лв. сконто.
 3. Броени на кредиторите 21132 л. при 538.20 л. сконто.
 4. Римесите сконтираме и инкасираме при 421.50 лева сконто.
 5. Акцентите изплащаме на пълно,
 6. Наличните ефекти поема съдружника П. Марков на стойност 8580 лв.
 7. Изразходени по ликвидацията 1520 лв. разноски.
 8. На натоварения с ликвидацията Н. Стефанов се предвижда 2000 лв. специален хонорар.
 9. Изтеглени през време на ликвидацията за частно употребление: от Н. Стефанов 2600 лв. и от П. Марков 1700 лв.
 10. На края на годината се изплащат на Н. Стефанов 30000 лв. и П. Марков 25000 лв.
 11. При съставянето на годишния инвентар имаме наличност стоки за 9561.50 лв., от дебиторите отписваме З000 лв. като несъбираеми; от мобилите отписваме 50% обезценка.

Дневник

1 Каса
Дебитори
на Стоки
13500
27850


41350
2 Каса
Сконто
на дебитори
60157
842


61000
3 Кредитори
на Каса
на Сконто
21132
20574
557
4 Каса
Сконто
на Римеси
16603
421


17025
5 Акцепти
на Каса
15210
15210
6 Капитал на П. Марков
на Ефекти
8580
8580
7 Ликвидационни разноски на Каса 1520 1520
8 Ликвидационни разноски
на Капитал на Н. Стефанов
2000
2000
9 Капитал на Н. Стефанов
Капитал на П. Марков
на Каса
2600
1700


4300
10 Капитал на Н. Стефанов
Капитал на П. Марков
на Каса
30000
25000


55000
Приключителни статии
Стоки
Ефекти
Капитал на Н. Стефанов
Капитал на П. Марков
на Загуби и печалби
5775
500
12980
1298
8871
Загуби и печалби
на Дебитори
на Мобили
на Сконто
на Ликвидационни разноски
8871
3000
1645
706
3520
Баланс
на Каса
на Стоки
на Мобили
на Дебитори
35592
3801
9561
1645
20585
Капитал на Н. Стефанов
Капитал на П. Марков
на Баланс
28961
6630


35592
 

Тази публикация е извадка от книгата "Учение за балансите". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar.

Други препоръчани източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter