Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Учение за балансите

Статистични балансови пера

Под това наименование изразяваме ония допълнителни пера на баланса, които се явяват в еднакъв размер, както в активната, така и в пасивната страна на баланса и взаимно се покриват. На пръв поглед те се явяват като излишни, всъщност, обаче, те са необходими, за да се изразят в баланса известни юридически отношения на предприятието под формата на висящи ангажименти (права и задължения), каквито «могат да произлязат от гаранционни и полични поръчителства, регресни задължения по полиците, залозите, депозите и др.

Поръчителството представлява едно поето задължение, изпълнението на което ще зависи от изпълнението на поетото от длъжника задължение. Поръчителството може да се извърши чрез поръчителен запис, полично поръчителство (авал), акцепт, жиро и др. Всяко едно поето поръчителство трябва да се счита като едно висящо задължение за поръчителя, което трябва да бъде посочено и в баланса. Срещу всяко поето задължение от страна на поръчителя спрямо кредитора на длъжника стои и правото на същия спрямо самия длъжник. Тази двустранност в правоотношенията на поръчителя спрямо кредитора и длъжника трябва да се изрази в две еднакви срещуположни пера в актива и пасива на баланса под наименованието „авални дебитори" (актив) и „авални кредитори" (пасив).

В случай, че правото на поръчителя спрямо поръчителствания от него дебитор, е обезпечено чрез известна материална гаранция (залог на ценни книжа), то това правоотношение трябва да се изрази в баланса чрез едно активно перо „дебитори с гаранции" и едно пасивно перо „гаранции".

Освен висящите ангажименти от поръчителства, в баланса трябва да бъде посочена също така и сумата на поетите жирови задължения по полици чрез едно активно перо, изразяващо сумата на жировите задължения на нашите предшественици по жиросаните ни от тях полици, спрямо които бихме упражнили регресното си право (право на обратен иск в случай на незаплащане от страна на платеца). В размер на същата сума се образува и едно пасивно перо, които ще представлява нашите жирови задължения по отношение на следващите жиранти, които биха упражнили регресното си право спрямо нас.

Като активно перо трябва да фигурират в баланса също така и депозираните ценности за хранение или гаранции под наименованието "Депозити", със срещуположно пасивно перо „Депозанти"

Схема на баланс с допълнителни балансови пера

балансови пера

 

Тази публикация е извадка от книгата "Учение за балансите". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar.

Други препоръчани източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter