Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Учение за балансите

Преходни (транзиторни) активи и пасиви

Годишния баланс трябва да бъде верен и пълен, т. е. да съдържа всички активи и пасиви, оценени по оная им стойност, която трябва да бъде меродавна в момента на съставянето на баланса.

Инвентара има за задача, в свръзка с съставните сметки на главната книга, да установи точния размер на актива и пасива.

Освен съставните сметки (активните и пасивни) в главната книга се водят и резултатни сметки (приходоразходни), чрез които се констатират резултатите от операционната година. Салдата на резултатните сметки показват печалбите и загубите, доколкото те се отнасят за изтеклата операционна година. Но отделните отчетни периоди не винаги могат да бъдат строго разграничавани един от друг, а съществуват и следните възможности:

  • a) През изтеклия отчетен период могат да бъдат записани в заверозадължение на някои резултатни сметки и такива приходи и разходи, които се отнасят за идната операционна година;
  • b) Известни приходи и разходи, които трябва да се отнасят към изтеклия отчетен период, не са минати в заверозадължение на някои сметки.

Според точка а записаните по резултатните сметки приходи за в полза на идната операционна година са едно право (вземане) на идната година спрямо изтеклата следователно едно пасивно перо за последната. Записаните по резултатните сметки разходи за в тежест на идната година са едно задължение на тази спрямо изтеклата година следователно едно активно перо за последната.

Според точка б незаписаните в резултатните сметки, но отнасящи се за изтеклата година приходи, представляват едно право на изтеклата година спрямо идната следователно едно активно перо за изтеклата година. Незаписаните в резултатните сметки, но отнасящи се за изтеклата година, разходи представляват едно задължение на изтеклата година спрямо идната следователно едно пасивно перо за изтеклата година.

Към преходните активи спадат всички предплатени разходи, които са в тежест на идната година (точка а), както и всички незаписани, но отнасящи се за тази година приходи, като: предплатени лихви от заеми; предплатени наеми, заплати, данъци/осигурителни премии; наличните, още неупотребени канцеларски принадлежности (хартия) и запаси от материали за отопление и осветление; недосъбраните (просрочени) лихви от заеми; платимите, но не събрани още лихви и дивиденти от ценни книжа и др.

Към преходните пасиви спадат всички висящи, но не отчетени още за изтеклата година ангажименти и разходи, произходящи от заемни, наемни, застрахователни и други договори, като: неизплатени лихви, наеми; неизплатени или неотчетени още провизиони, куртажи, данъци, заплати фрахт, мито и др.

Всичките тия транзиторни пера се явяват при съставянето на баланса като резултатни операции и като такива трябва да бъдат счетоводно изразени по съответните сметки за преходните активи и пасиви. Едно компенсиране на преходните активи и пасиви само в едно активно или пасивно салдо, чрез откриване на една сборна „преходна сметка", не трябва да се допуща, защото се замедляза произхода на отделните преходни активни и пасивни пера.

В смисъл на гореизложеното и чл. 4. алинея 3 от правилника за приложение 3 за Т. Кн. определя: „Всички, извършени през годината разходи, но за сметка на следната такава, като: предплатени наеми, застраховки, лихви, комисионни и др., да се записват в инвентара под рубриката „преходни активи". А така също всички предсъбрани суми за сметка на следната година, като: лихви, комисионни, наеми и др. се минават под рубриката „преходни пасиви". Под същата рубрика трябва да влизат и неизплатените и незаписани счетоводно дължимите за минало време лихви, комисионни и др. по съответните пасивни пера."

 

Тази публикация е извадка от книгата "Учение за балансите". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar.

Други препоръчани източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter