Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Учение за балансите

Оценка на пасива

Срещуположната (дясната) страна на баланса служи за изложение на пасивите. Пасивната страна на баланса е пред­назначена да покаже какви чужди и собствени средства са били нужни за да се създадат активните имуществени части. Задачата на годишното отчитане не се състои само в това да покаже как са пласирани вложените в едно предприятие средства, но да покаже с същата детайлност колко и по какъв начин са доставени тези средства; с други думи, трябва да се посочат и източниците, от които произхождат активите. С това се обяснява и двустранния характер на балансите.

Дълговете и собствения .капитал образуват пасивната страна на баланса. Както дълговете, така също и собствения капитал, трябва да се представлява в различните негови фор­ми, които в своята съвкупност (при акционерните дружества) представляват основния капитал, резервните фондове и чис­тата печалба.

Някои считат тези капиталови сметки за идеални (фик­тивни) пера на баланса, вероятно, като изхождат от положе­нието, че основният капитал, резервните фондове и печал­бите не представляват дълг на дружеството. Това определе­ние е неуместно, защото трите тия сметки са само модифи­кация на общото понятие, капитал, който в същност е една уравнителна величина, чийто реалитет се изразява в налич­ността на чистото имущество, като разлика между актива и пасива. Без фактическо значение е, ако собствения капитал се явява в баланса не като разлика в актива и пасива (както в инвентара), а като събираема величина към пасивите.

 

Тази публикация е извадка от книгата "Учение за балансите". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar.

Други препоръчани източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter