Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Учение за балансите

Нематериални блага

Освен движимите и недвижими имущества, както и вземанията, като част от актива на баланса, често пъти могат да фигурират и ценности от нематериално естество; обстоятелство, в което лежи и голямата опасност за верността на баланса, предвид възможността да се поставят несъществуващи имущества в актива на баланса и откриване пътя към съставяне на фиктивни баланси. Практиката често пъти познава случай, да се поставят организационните (учредителните) или административните разноски като активни пера в баланса. Тук е необходимо едно пояснение.

  1. Съществуват разноски, които се правят по добиване на известни ценности; такива са разноските по покупката или произвеждането на предмети и, като такива, те не могат да фигурират като отделно активно перо в баланса, а преминават непосредствено в самата стойност на добитите предмети.
  2. Разноските, които представляват непродуктивна консумация, като разход, не могат да съставляват съдържание на баланса; те се отнасят към някоя приходо-разходна сметка.
  3. Съществуват продуктивни разноски, които не могат да бъдат включени в отделна активна част на баланса, поради обстоятелството, че такива разноски доставляват само общи стопански предимства за предприятието; такива са разноските по учредяването на едно дружество, рекламните раз-разноски и др. Такива и други подобни разноски могат да се поставят като отделно активно перо в баланса, при условие, обаче, че в продължение на определено време (5-10 години) това перо трябва постепенно да се амортизира.

При частно-правния характер на съвременното разменно стопанство, предмет на размяна могат да бъдат и придобитите права, които, макар и от нематериално естество, все пак донасят известни облаги за този, който ги обладва. Също така нематериалните стопански блага сами по себе си не могат да бъдат реална собственост, притежават, обаче, качеството да бъдат отчуждаеми и да продължават функцията си като стопанско благо. Такива стопански блага са, фабричните изобретения, клиентелата на едно предприятие: кредита, с който то се ползува и др. Такива блага могат също така да фигурират в баланса само до толкова, до колкото те могат да бъдат разменяеми срещу известна еквивалентна стойност и за придобиването на които са изразходени вече суми.

Но с поставянето на подобни нематериални блага като актив в баланса, последният лесно би изгубил своята материална основа, ако системата на двойното счетоводство не би ни послужила като подходящ коректив. Така, според принципа на двойното записване, едно счетоводно перо не може да бъде минато в счетоводните книги, без да последва едно противоположно записване на друго место. По силата на този счетоводен принцип и всяко придобито право от нематериално естество може да бъде минато като актив в счетоводните книги, ако срещу това право е дадена съответна еквивалентна стойност.

Така например, фирмата е право на едно предприятие, но, като новоизбрана, тя не може да съставлява ценност и като такава да фигурира в книгите на предприятието, понеже отсъствува еквивалентната ней стойност Ако, обаче, предприятието купи една съществуваща вече фирма, то с еквивалентната стойност требва да се задължи, напр. с/ка „Фирма". Като имуществено ценен предмет, купената фирма ще представлява актив за предприятието.

Трябва да се прави разлика между придобити права и стопански блага. Всички права, били те придобити направо (оригинерно) или чрез откупване (деривативно), могат да бъдат показани като активно перо в баланса. В първия случай разходите, направени за придобиване на това право, съставляват сумата, с която се задължава сметката на придобитото право. Така напр. с/ка „Патент" или „Търговско индустриална марка" се задължава с разноските по придобиването на патентовото право или на т. инд. марка. Ако, обаче, при първоначалното придобиване на известно право не последват никакви разходи - напр. придобиване правото над една концесия без разноски не може да фигурира като активно перо в баланса, но, ако една концесия бъде придобита чрез откупване, задължава се с/ка „Концесии" с стойността на откупването й. И в двата случая, придобитото право, което се представлява чрез съответна сметка по книгите, съставлява имуществена част от актива на баланса.

Всички нематериални стопански блага, обаче, ще могат да фигурират в баланса като имуществен обект, само когато са придобити по частно-правен ред. (деривативно) срещу определен еквивалент. Никои не ще посмее да постави в баланса си като актив. напр. своята клиентела, Следователно, стопански блага, които са само продукт на организацията и управлението на едно предприятие, без да са преминали в владение като конкретни обекти срещу определен еквивалент, не могат да фигурират като актив в баланса. Пример: ако едно акционерно дружество купи едно съществуващо издателство на вестник, последното може да бъде поставено в баланса като актив; ако, обаче, същото др-во основе едно ново издателство, то направените по това рекламни разноски не могат да бъдат поставени като актив. Едно откупено фабрично изобретение ще представлява имуществен обект за баланса; едно собствено изобретение обаче не може да има това свойство.

Практиката познава много случаи на поставяне нематериални стопански блага в актива на баланса и то твърде често в прикрита форма. Това се наблюдава най-често при превръщане на едно еднолично предприятие в колективно или акционерно дружество. Последното откупва имуществото на предприятието по цена, която надвишава тази на отделните предмети. Разликата в цените се счита като еквивалент за всички, юридически неуловими, но стопански съществуващи предимства, свързани с съществуването на едно организирано и функциониращо предприятие (клиентела, текущи сделки и пр.) За да не се замедлява действителната стойност на откупените имущества, тази разлика трябва да бъде формално изразена в отделна счетоводна сметка, а в баланса - в отделно активно перо.

 

Тази публикация е извадка от книгата "Учение за балансите". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar.

Други препоръчани източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter