Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Библиотека > III. Особености на балансите в едноличните и дружествени предприятия > 2. Балансите в събирателните дружества

Учение за балансите

Балансите в събирателните дружества

Особеното в балансите на събирателните дружества се състои главно в това, че в пасива на баланса фигурират капиталите на всеки съдружник по отделно, увеличени с припадащите им се печалби - респективно намалени със загубите.

Според чл. чл. 87 и 88 от Т. 3. „в края на търговската. година се смятат лихви по вноса на всеки съдружник или, ако тоя внос се е увеличил вследствие на печалби или се е намалил вследствие на загуба, то тия лихви са смятат от частта му в дружествения актив. За тези, които са принесли само труда си, се смята само част от чистата печалба. Преди покриването на лихвите не съществува печалба. Тези лихви съставляват или увеличават загубата на дружеството. В края на всяка търговска година се установява печалбата или загу­бата на основание описа или равносметката и се пресмята съответстващия дял на всеки съдружник. Печалбата или за­губата се разпределя между съдружниците по глави; тя се приписва към дяла на всеки съдружник, а загубата се от­писва от него.

В духа на тези постановления на T. 3. се установява и начина на определяне чистата печалба или загуба и разпре­делението й между съдружниците.

Докато при едноличните предприятия печалбата или загубата се определя чрез простото сравнение на капитала в края на операционната година с този в началото на същата, тук, при събирателните д-ва, за да се определи големината на капиталите на всеки съдружник по отделно, трябва да се вземат пред вид още и процентните увеличения на капита­лите с припадащите им се лихви, както и изтеглените от всеки съдружник по отделно за частно употребление суми, заедно с припадащите се върху тях лихви, които трябва да се спаднат от съответните капитали на съдружниците.

Чистата печалба или загуба, която дружеството е реализирало или претърпяло ще се установи чрез сравнението на мина­логодишните капитали на съдружниците - увеличени с лих­вите и намалени с изтеглените суми, с общото дружествено имущество в края на годината.

Реализираната чиста печалба се разпределя или съразмерно с вложените капитали на съдружниците или, съгласно чл. 88 от Т. 3., по равно на глава. Припадащата се на всеки съдружник печалба се прибавя към неговия капитал, а, ако се окаже загуба, тя се спада от същия. Печалбата уве­личава капиталите на съдружниците, а загубата ги намалява.

Така например, встъпителният баланс на събирателното дружество Н. Костов & Г. Кожухаров, при внесени от първия лева 40000 в пари и от втория лева 25000 в стока и лв. 3000 в пособия, ще бъде :

Баланс на 1 януари 192...

Актив лева Пасив лева
Каса
Стоки
Пособия

 

40000
25000
3000
Капитал на Н. Костов
Капитал на Г. Кожухаров
40000
28000
  68000   68000

След изтичане на операционната година инвентарът на дружеството показва следното имуществено състояние:

Инвентар на 31 декември 192...

I. Актив
1 Каса - наличност в касата
2 Стоки - налич. на стоките
3 Римеси
4 Ефекти
5 Дебитори - според кн. за дебиторите
6 Мобилни (пособия)
7 Недвижими имоти
4200
75410
7000
8730
13970
4200
29000
 
II. Пасив
1 Акцепти
2 Текущи кредитортни сметки
3 Ипотеки
  10270
33100
20000

4 Чист капитал на дружеството
142510 63370
79140
  142510 142510
Рекапитулация
Сума на актива
Сума на пасива
142510
63370
 

Настоящ капитал на дружеството
Начален капитал на Н. Костов
- Изтеглени,от същия през год.


40000
2500
79140

+ 4% лихва върху капит. му от 1 ян. 37500
1600
39100
Начален капитал на Г.Кожухаров
- Изтеглени от същия през год.
28000
1600
 
+ 4% лихви върху капит. му от 1 ян. 26400
1120
27520
Печалба   12520
Нач. капитал на Н. Костов
Изтглени от същия през год.
40000
25000
 
+4% лихва върху капитала от 1 ян.
½ от печалбите
37500
1600
62600
 
Настоящ капитал на Н. Костов   45360
Начален капитал на Г. Кожухаров
Изтглени от същия през год.
28000
1600
 
4% лихви върху капитала от 1 ян
½ от печалбата
26400
1120
6260
 
Настоящ капитал на Г. Кожухаров   33780

Настоящ капитал на дружеството


79140

 

Годишна приключителна таблица

годишна приключителна таблица

Баланс на 31 декември 1920 ...

Актив лева Пасив лева
Каса
Стоки
Римеси
Ефекти
Дебитори
Мобили
Недвижими имоти
4200
75410
7000
8730
13970
4200
29000
Текущи кредит.сметки
Акцепти
Ипотеки
Капитал на Н. Костов
Капитал на Г.Кожухаров
33100
10270
20000
45360
33780
  142510   142510

Забележка. Капиталовите сметки на съдружниците в гл. книга са задължени с изтеглените по частните сметки на съдружниците суми: - Н. Костов с 2500 лв. и Г. Кожухаров с 1600 лв., а заверени с по 4% лихва върху първоначалните им капитали.

Активът на др-вото според баланса е 42510 лв.
Пасивът 63370 лв.
79140 лв.
+ Изтеглените:
от Н. Костов 2500 лв.
от Г. Кожухаров 1600 лв.
  4100 лв.
83230 лв.
- Първоначалния общ капитал 68000 лв.
Печалба включително лихвите 15240 лв.
или от която:  
Н. Костов получава. 4% 1600+6260 = 7860 лв.
Г. Кожухаров 4% 1120+6260 = 7380 лв
15240 лв.

В случай на произлязла загуба, балансът би имал след­ния вид:

Каса
Стоки
Римеси
Ефекти
Дебитори
Мобили
Недвижими имоти
Ремиси
2200
62570
4500
20500
4200
2900
2000
Текущи кредит.сметки
Акцепти
Ипотеки
Капитал на Н. Костов
Капитал на Г.Кожухаров
33100
10270
20000
36590
25010
  124970   124970
 

Тази публикация е извадка от книгата "Учение за балансите". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar.

Други препоръчани източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter