Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Библиотека > III. Особености на балансите в едноличните и дружествени предприятия > 5. Балансите в кооперативните дружества

Учение за балансите

Балансите в кооперативните дружества

Към дружествените предприятия, според търговския ни закон, се отнасят и сдружаването или кооперациите. Стопанската цел на едно кооперативно сдружаване е подпомагането чрез задружен труд на икономически слабите единици и постигането на общи стопански резултати.

Според целта, за която, се основават, сдруженията биват главно:

  1. Сдружавания за аванси и откриване кредит.
  2. Сдружавания за доставка на сурови материали и поддържане на общи складове.
  3. Производителни сдружавания.
  4. Потребителни сдружавания
  5. Взаимно-застрахователни сдружения и др.

Сдруженията се третират, също както и акционерните дружества, като юридически лица. Докато обаче при акционерните дружества главна роля играе капиталът, тук личността има първостепенно значение. Капиталът на сдруженията не е постоянна величина, както при акционерните дружества, а се мени според числото на членовете.

Според отговорността на членовете, сдруженията могат да бъдат сдружавания с ограничена отговорност, при които членовете отговарят само в размер на своите дялове или най много в няколко кратен размер (популярните банки, потребителните сдружавания и др.) и сдружавания с неограничена отговорност, при които членовете отговарят с всичкия си имот за задълженията на дружеството; тук личния характер изпъква най- силно.

Управителните органи са същите, както при акционерните дружества.

В счетоводно отношение кооперативните сдружавания не се отличават твърде, много от акционерните дружества. Тук балансите са също така от голямо обществено значение, както и при акционерните дружества. Капиталът на едно сдружение, като пасивно перо в баланса, се образува от членските вноски; недоплатените още вноски (дялове), като вземане на сдружението спрямо членовете, принадлежат към актива на сдружаването и се отнасят към актива на баланса. Освен капиталът на сдружаването, образуван от дяловете на членовете, към пасива на баланса ще се отнасят и разните резервни фондове, както и чистата печалба. Тук чистата печалба по скоро служи за образуване и усилване на разните резервни фондове за общополезни начинания, от колкото за раздаване на дивидент.

Кооперативните сдружавания в България са обединени в централни кредитни институти, от където и черпят своите средства, като: Б. 3. Банка, Б. Ц. Кооперативна банка, Общият съюз на земеделските кооперации, Съюзът на популярните банки и други.

а) Баланс на земеделско кредитно сдружение

Актив Пасив
Каса 1543 31 Капитал 45133 63
Заеми 102285 67 Спестовни влогове 2634 88
Имоти 562 40 Срочни влогове 43139 60
Общи доставки 3796 95 Резервен фонд 5083 40
Дялове към БЦКБ 200 - Фонд общеп. начинания 5083 41
      Печалби 7415 41
  108490 33   108490 33

б) Баланс на популярна банка (кредитно кооперативно сдружение)

Актив Пасив
Каса 19551 60 Капитал 303750 -
Заеми с поръчителство 268630 - Запасен фонд 4812 60
Сконтирани полици 207001 30 Фонд несъбир. вземан. 4566 10
Невнесени дялове 21045 - Безсрочни влогове 1941186 20
Текущи сметки 1920345 20 Акцепти 116787 85
Полици за събиране 116787 85 Спестовни влогове 7554 45
Дялове в БЦКБ 300   Б.Ц. Кооп. Банка 180000 -
Движими и недв. имоти 18974 55 Преводи и акредитиви 118780 95
Съюз на Поп. банки 150921 20 Печалби 46218 55
  2723656 70   2723556 70
 

Тази публикация е извадка от книгата "Учение за балансите". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar.

Други препоръчани източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter