Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Библиотека > III. Особености на балансите в едноличните и дружествени предприятия > 4. Балансите в акционерните дружества

Учение за балансите

Балансите в акционерните дружества

Особеният характер на акционерните дружества и свързаните с това специални определения на търговския закон, правят необходими и в самото сметководство, а особено при съставянето на годишните баланси, някои съществени отклонения от обикновеното сметководство в едноличната търговия.

Особеностите в приложението на счетоводството в ак­ционерните дружества, се отнасят главно до дружествения капитал, печалбите или загубите и резервните фондове.

Както ни е известно от счетоводството при едноличната търговия (и събирателните дружества), сметка "Загуби и печалби" се изравнява в края на годината чрез сметка "Капитал,,. В самия годишен баланс не фигурират отделно годишната пе­чалба или загуба, а само сметка Капитал се явява в промяната чрез годишния резултат сума. Ако, например, в началото на годината капиталът на търговеца е бил 100,000 лв., а салдото на сметка Загуби и печалби показва чиста печалба лева 6000, то в баланса на края на годината, с/ка Капитал ще се яви в увеличения си размер от лв. 106000.

В едноличната търговия капиталът, значи, се изменя с годишната печалба или загуба, като увеличения с печалбата или намаления с загубата капитал съставлява базата за по-нататъшната дейност на предприятието. Същото може да се каже и за капиталовите с/ки на съдружниците в събирател­ните и вътрешните членове на командитните дружества, чиито капитали се увеличават или намаляват със съответната на всеки съдружник печалба, респективно загуба.

В връзка с особения характер. на капитала в акционерните дружества се налага и едно съществено отклонение във воденето на капиталовата с/ка на същите дружества, материалната база на които е основния или, както още се нарича - номиналния капитал. Запазването неизменяемостта на основния дружествен капитал е съществен дълг за всяко акционерно дружество при развиване на неговите функции.

При съставянето на годишния баланс на едно акцио­нерно дружество, требва да се имат предвид следните 3 основни положения. а) Основния капитал на дружеството требва да фи­гурира като отделно перо в пасивната страна на баланса, безразлично дали целият основен капитал на дружеството е напълно внесен или не; дали то е реализирало печалби или е претърпяло загуби или по друг начин е настъпило едно увеличение или намаление на имуществото му.

б) От точка първа следва, че годишната печалба или загуба не може да се смесва с годишния капитал чрез при­бавяне или изваждане. Оказалата се чрез съпоставяне на сбора от активите и пасивите печалба или загуба, требва да се изрази в отделно перо на баланса или, на счетоводен език казано, с/ка Загуби и печалби ще се изравни не вече чрез с/ка Капитал, а чрез с/ка Баланс. Сметката на основния капитал требва да си остане неизменена през цялото време на съществуването на дружеството, освен в случаите, определени от търговския закон и дружествените устави, когато може да последва увеличение или намаление на самия основен капитал. От тук и заключението, че през цялата операционна година, повод за записвания в с/ката на основния капитал няма да има. В края на всяка година с/ката на основния ка­питал ще фигурира в баланса все с една и съща сума.

Пример:

с/ка Основен капитал

Да дава Да взема
31.XII.191...   На баланс 500000 1.I.191...         От баланс

500000

с/ка Баланс на 31.ХII.191.

Да дава Да взема
На Каса 35000 От Основен капитал 500000
На Ефекти 150000 От Кредитори 170000
На Портфейл 300000 От Заг. и Печалба 45000
На Дебитори 230000    
715000 715000

При реализиране на чиста печалба с/ка Загуби и печалби се открива пак чрез с/ка Баланс и се изравнява чрез отнасяне на чистото салдо по сметките "Резервен фонд", "Тантиеми" - "Дивиденти" и др., съгласно определенията на дружествения устав. Останалата евентуално неразпределена част от печалбата се отнася към първо приходно перо за идната година.

с/ка Загуби и Печалби на 31.ХII.191...

Да дава Да взема
На общи разноски 90000 От Лихви и комисионни 135000
Баланс 45000    
  135000    
1.I.191 . На Рез.фонд
- Тантиеми
- Дивиденти
40000 1/I.191. от Баланс 45000
ч .с-ка Заг. Печ. 5000    

От горния пример се вижда, че чистата печалба, която фигурира като салдо дебит в с/ка Баланс и като салдо кредит в с/ка "Загуби и Печалби", не представлява освен част от общия капитал на дружеството, в размер на която капиталът на частния търговец би се увеличил и за това тя - печалбата - трябва да фигурира в пасивната страна на баланса.

При втория възможен случай, при положението на една загуба, която намалява размера на дружествения капитал, последната, при положението, че основния капитал трябва винаги да фигурира в пасивната страна на баланса в неизменяемия си размер, за установяване на ефективния капитал според счетоводните правила, трябва да се постави в срещуположната (активната) страна на баланса.

Пример:

Баланс на 31.ХII.192...

Да дава (актив) Да взема (пасив)
На Каса 20000 От Капитал 500000
- Стоки 370000 - Кредитори 180000
- Дебитори 250000    
- Заг. и печ-би (загуба) 40000    
  680000   680000

с/ка Загуби и Печалби

Разход Да дава Приход Да взема
На Общи разноски 70000 От Стоки 30000
    - Баланс (загуба) 40000
  70000   70000

в) От гореизложеното следва, че при положението на неизменяемост на основния капитал, всички увеличения на дружествения капитал, които не представляват увеличения на самия основен капитал, не могат да се сливат с последния. Като дружествен капитал, тия увеличения, обаче, трябва също така фигурират в пасивната страна на баланса, наред с основния капитал, под особено на наименование "Допълнителен капитал" или, както обикновено го наричат "Резервен фонд". Отделянето на резервния фонд от основния капи­тал ще показва, че се касае за едно образуване на специален капитал с специално предназначение.

Образуването на резервен фонд е една необходимост за всяко акционерно дружество, пред вид на особеното сто­панско и юридическо значение на основния капитал, да служи като кредитна база за дружеството и да бъде неприкосновен (освен в случай на ликвидация).

По съвкупност с/ките на резервния фонд, и с/ка Загуби и печалби, заедно с основния капитал представляват в пасива на баланса това, което за отделния търговец представлява с/ка Капитал.

Източниците от които се образува и расте резервния фонд са главно два:

1. От част от годишната печалба, която, съгласно определенията на търговския закон и на дружествените устави, ежегодно се отнася към резервния фонд.

2. От извънредни постъпления в форма на допълнителни вноски на акционерите при основаването на дружеството, извън­редни печалби при емитиране на нови акции над номиналната стойност (над пари) или пък при случаите, когато с решени­ето на общото събрание, всички или част от акционерите, за да добият особени привилегии при раздаване на дивидент или в случай на ликвидация на дружеството, заплащат допъл­нителни вноски.

Така например, ако едно дружество реши да увеличи основния си капитал с 1,000,000 лева, чрез емитиране на 10,000 нови акции по курс 120, то към първоначалния ос­новен капитал на дружеството ще се прибави и произведе­нието от номиналната стойност на пуснатите 10,000 нови акции по 100=1,000,000 лв. Остатъкът добит от връхнината по 20 лв. на акция=200,000 лв. се отнася към резервния фонд.

Покрай многото цели, за които може да бъде използуван резервния фонд, е и тая, да служи за покриване евентуал­ните загуби на дружеството.

Така например, ако балансът на едно индустриално дружество покаже една загуба от 50000 лв. и общото съб­рание е решило, щото тя да бъде покрита от резервния фонд, ще имаме:

Баланс на 31.ХII.192...

Актив Пасив
Каса 20000 Основен капитал 400000
Фабрикати 320000 Резервен фонд 90000
Недвижими имоти 200000 Кредитори 100000
Загуба 50000    
  590000   590000

Същият баланс, след изравнение на загубата, чрез резервния фонд ще бъде:

Баланс на 31.ХII.192.

Актив Пасив
Каса 20000 Основен капитал 400000
Фабрикати 320000 Резервен фонд 90000  
Недвижими имоти 200000 Загуба               50000 40000
    Кредитори 100000
  540000   540000

Покриването на загубата чрез резервен фонд става, като се задължи с/ка "Резервен фонд", а се завери с/ка "Загуби и печалби".

Балансите на акционерните дружества могат да се разгледат от различни гледни точки, според целта, за която те се съставят. Като средство за надникване в имущественото и фи­нансово състояние на дружеството, балансът трябва да даде на заинтересованите: едно периодично изложение на имущественото състояние, от което да може да се състави едно вярно заключение за успеха или неуспеха на дружеството. Балан­сът трябва да съставлява също така, базата за разпределение печалбите, ако такива се окажат в края на годината.

Като периодично прегледно изложение на имуществе­ното състояние на предприятието, балансът е от значение изобщо за всеки един търговец, който, според търговския закон, е длъжен да води счетоводни книги, в които да вписва по установените счетоводни правила всека търговска опера­ция и в края на годината да състави инвентар и баланс.

Частно за акционерните дружества, балансът има и това значение, че от него може да се съди за резултата от годиш­ната дейност на дружеството. Яко в едноличната търговия непо­средствената цел на баланса е самото изложение на имущественото състояние, то при акционерните дружества балансът има и това практическо значение., че чрез него се установява годишната печалба, която ще се разпредели помежду акционерите, или пък загубата, която ще има да се покрива. Балансът на едно акционерно дружество в своята прегледност трябва да има и характер на отчет пред акционерите, които не могат да надникват в дружествените книги, както съдружниците при събирателните или командитни дружества, които имат право в всяко време да преглеждат книгите на дружеството. Балансът на акционерното дружество по своята форма и съдържание трябва да улесни всеки акционер или заинтересован, който желае да си състави една правилна преценка относно вървежа на дружеството.

При все това, самият дружествен баланс не може да представлява друго освен една моментна илюстрация на иму­щественото състояние в края на годината, Какъв е бил вър­вежа : на дружествените работи през годината; как са се променили отделните имуществени тасти; какъв е бил го­дишният оборот и пр. всичко това не може да се види от баланса. Затова и някои дружества, освен годишния баланс, публикуват и оборотни баланси за движението на отделните имуществени части.

Някои дружества в своята практика, при съставянето на годишния си баланс, не спазват определението на търговския закон (чл. 207, ал. 6) за указване печалбата или загубата в особено перо в края на баланса, като предварително разхвърлят печалбата по сметките. "Резервен фонд", "Тантиеми", "Дивиденти", а само остатъка от неделимата печалба оставят да фигурира в с/ка Загуби и печалби. Това отклонение от предписанието на закона е несъвместимо и с основното правило печалбата или загубата трябва да бъдат особено показани в края на баланса в една отделна от другите балансови пера цифра. Заинтересованата публика трябва да има възможност да вижда печалбата или загубата в отделно перо и на определено место, иначе тя ще бъде мъчно узнаваема а самия резултат от дейността на предприятието - замедлен.

Че разпределението на годишната печалба не може да бъде предмет на баланса, се вижда и от предписанията на самия търговски закон (чл. 202 ал. 2), според който проверителния съвет най-напред проверява предложението на управителния съвет за разпределението на печалбата и го докладва на общото събрание.

Допустимо може да бъде само, както често се и прак­тикува, щото в баланса де бъде указано вероятното разпределение на печалбата, както е предложено от управителния съвет, с обозначение начина на разпределението пред графата за сумите.

Пример:

Пасив
Основен капитал 600000
Резервен фонд 120000
Кредитори 150000
Загуби и Печалби (печалба) за разпределение:  
а) Резервен фонд 10000
б) Тантиеми 8000
в) 10% Дивидент 60000
г) Ocт. за идн. год. 2000
  950000

Частични баланси. По-крупните акционерни дружества, които имат открити клонове на различни места или подър­жат самостоятелни отдели (търговски, индустриален, банков и др.), практикуват воденето на отделни счетоводни книги. Клонът или отделът получават от централата своя капитал, който се явява в книгите на клона или отдела под назва­нието с/ка "Капитал" или с/ка "Централа". В края на годи­ната клонът респ. отделът съставя своя баланс за установя­ване печалбата или загубата, както и остатъка от капитала, който ще фигурира в баланса на централата като актив. Сче­товодно този остатък представлява вземането на центра­лата към клона, а фактически вложеното в клона имущество. Балансите на клоновете или отделите ще покажат също така и резултатите от дейността им, изразена в реализираната пе­чалба или претърпяната загуба. Акционерни дружества, които во­дят по този начин отделни счетоводства, могат да публику­ват и по отделно балансите на централата и клоновете, както с/ките Загуби и печалби, само че, това публикуване трябва да стане в един и същи ден. Общоприето е също, взаимните сметни отношения на клоновете или отделите да се израв­няват посредством централата чрез съответни заверозадължения.

Пример:

Акционерно дружество Х

Баланс на централата София

Актив Пасив
Разни активи 3000000 Основен капитал 2000000
Клонове  (вземания  от клоновете) 800000 Резерв, .фонд 150000
    Разни пасиви 1500000
    Загуби и Печал. (печалба) 150000
  3800000   3800000

Баланс на клона във Варна

Актив Пасив
Разни активи 1000000 Разни пасиви 600000
    Централа (дълг към централа) 350000
    Загуби и Печал. (печалба) 50000
  1000000   1000000

Баланс на клона Русе

Актив Пасив
Разни активи 700000 Разни пасиви 280000

Загуби и Печал. (загуба)

30000 Централа (дълг към централа) 450000
  730000   730000

От горния пример се вижда, че активът на централата се състои, освен от 3000000 актив в непосредствено владение и записан в счетоводните книги на самата централа, още и от актив 800,000 лв., който централата има вложен в кло­новете. Същата сума от 800,000 лв., като дълг на клоновете спрямо централата, фигурира в пасивната страна на техните баланси - 350,000 лв. в баланса на клона Варна и 450,000 лв. в клона Русе. Печалбата на дружеството ще се равни на 150,000 от централата +50,000 от клона Варна - загубата от клона Русе 30,000=лв. 170,000. Реализираната печалба от клона Варна ще се предаде на централата чрез задължение на с/ка Загуби и печалби, а заверените на с/ка Централа в книгите на клона. Показаната пък от клона Русе загуба, като обща за дружеството, ще се изравни чрез заверение на с/ка Загуби и печалби, а задължение на с/ка Цантрала в книгите на клона, а в книгите на централата записванията ще бъдат обратни. Централата от своя страна ще задължи с/ка Клонове (клона Варна), а завери с/ка Загуби и печалби с 50,000 лв.; ще завери с/ка Клонове (клона Русе), а задължи с/ка Загуби и печалби с 30,000 лв., загубата от клона Русе.

След прехвърляне печалбата респ. загубата от клоно­вете върху централата, съставя се общ баланс на дружеството, който ще показва и общия резултат на дружеството, както следва:

Баланс на акц. дружество София

Актив Пасив
Разни активи 30000000 Основен капитал 2000000
Клонове 820000 Резерв. фонд 150000
    Разни пасиви 1500000
   

Загуби и печалби (печалба)

170000
  3820000   3820000

Единството на балансите изисква съставянето на общ баланс за обнародване, като обобщение на всички отделни баланси на клоновете и централата, чрез централизиране на всички отделни пера от балансите на клоновете и центра­лата в общи активни и пасивни пера на общия (генерален) баланс.

Встъпителен баланс. Всяко новоосновано акционерно дружество със започването си да функционира е длъжно да състави своя пръв встъпителен баланс, като база за бъдещата дейност. Формата на встъпителния баланс ще бъде проста и ще съдържа, ако целия капитал е напълно внесен, като актив - внесения в пари капитал, а като пасив самия основен капитал. Ако само част от основния капитал е била внесена, то в актива на баланса недовнесената още част ще се представлява чрез с/ка Акционери. Ако напр., са внесени само 60% от основния капитал от 1,000,000 лв., то встъпителният баланс ще бъде:

Баланс на акц. дружество

Актив Пасив
Каса 600000 Основен капитал 1000000
Акционери 400000    
  1000000   1000000

Встъпителният баланс ще има по сложен състав в случаите, когато някои от основателите влагат свое имущество в дружеството, или пък, когато едно съществуващо едно­лично предприятие се превърне в акционерно дружество чрез поемане на активите и пасивите му.

Приключителен баланс. Приключването на всеки операционен период се завършва с съставянето на приключителен баланс. Обикновено, за операционен период се взема 1 година, без да е необходимо, щото тя да съвпада с календар­ната година, като датата на започването операционната го­дина се спазва за всека следваща година. В всеки случай, приключителният баланс требва да обхваща точно една година. В случай на изменение датата на започването опера­ционната година, балансовият период и в този случай не може да трае по дълго от една година. Ако например, на­чалото на операционната година бъде променено от 1 януари на 1 март, то този преходен период от 2 месеца требва да се вземе като отделен балансов период.

 

Тази публикация е извадка от книгата "Учение за балансите". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar.

Други препоръчани източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter