Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Библиотека > VI. Анализа на балансите > 3. Съотношение на актива към пасива

Учение за балансите

Съотношение на актива към пасива (ликвидност на баланса)

Ликвидността на един баланс се изразява в сумата на текущите обръщаеми средства - налични и в кратко време реализуеми, нужни за покриване на краткосрочните задължения и поддържане платежоспособността на едно предприятие. От степента на тази ликвидност ще се съди и за целесъобразното стопанствено употребление на изразените в отделните активни форми собствени и чужди средства. За да се схване и прецени правилно ликвидността на един баланс нужно е едно съответно съпоставяне на пасивните с активните части на баланса, като при това винаги се изхожда от пасивите и тяхната по-ранна или по-късна платимост. При съпоставянето на пасива с актива трябва най-първо да се констатира, дали на вложените в предприятието чужди средства (дълговете,) отговаря едно съразмерно активно покритие, след което да се търси такова и за собствения капитал.

Една съразмерна пропорция трябва да бъде спазвана между общия обръщаем капитал и ангажирания в предприятието кредит; тази съразмерност е от особено значение за индустриалните предприятия. Не рядко, една от главните причини за изпадането в несъстоятелност е била и неспазването на една съразмерност между обръщаемия капитал и подлежащите на изплащане дългове. Едно предприятие ще почива на здрави финансови основи, когато сумата на текущите (леснообръщаемите) активи винаги надвишава сумата на дълговете с 5 до 10 процента. Излишъкът от тия 10 процента ще съставлява не само резерва за непредвидени случаи, но е и една необходимост, особено за акционерните др-ва, при които определената за раздаване печалба трябва също така да се вземе от оборотното имущество на др-вото, за да не става нужда, както се случва, за прибягване до заеми за изплащане на дивидента.

Задълженията (кредиторите), показани в баланса, трябва да бъдат групирани, според срока на погасяването им, на: веднага платими, в кратък срок и платими след по дълъг срок задължения.

Към веднага платимите и краткосрочните задължения се групират веднага платимите и краткосрочните платими до 3 м. дългове, като: депозитните влогове, акцептите, кредиторите и др. В случай, че в пасивната страна на баланса има и гарантирани с определен залог задължения, като ломбардни и ипотечни дългове, то ангажираните като залог активни части се отделят веднага от общата сума на актива и не се вземат пред вид при изследването на ликвидността. Затова, от голямо значение е, щото гарантираните с залог задължения да бъдат показвани в баланса в отделни пера, без което ще бъде невъзможна една правилна оценка на баланса.

Нека вземем за пример сега, без оглед на вида на предприятието, два различни баланса и ги анализиране от гледище на тяхната ликвидност и съразмерност между обръщаемите активи и погасяемите дългове.

1. Пример; баланс на едно текстилно индустриално дружество:

Баланс
Актив Пасив
Недвижими имоти 374000   Основен капитал 1000000  
Машини 335000
Обезценка 20100

314900
  Резервен фонд 113200  
Инстал. на парния котел 180000
Обезценка 18000

162000
  Пенсионен фонд 42000  
Спомагателни материали 25208 50 Кредитори 502875 65
Сурови материали 160242 30 Печалба 183742.50
- Пенсионен фонд 8000.00
- Тантиеми 8787.10
- 15% дивидент 150000
- Остава за идната г. 16955.40
183742 50
Полуфабрикати 112500  
Готови фабрикати 150809 40
Каса 28342 35
Римеси 45000  
Текущи дебит с/ки (банка Х) 105400        
Ефекти 90000        
Дебитори 273415 60      
  1841818 15   1841818 15

За да имаме по ясна представа за съотношението между обръщаемото и постоянното имущество, от една страна и съотношението между собствените и чужди средства, от друга страна, сливаме отделните пера в по две главни активни пасивни групи:

Актив Пасив
Постоянно имущество 850900   Собствени средства 1338942 50
Обръщаемо имущество 990918 15 Чужди средства 502875 65
  1841818 15   1841818 15

От горното групиране на активните и пасивни части на баланса се вижда, че предприятието показва една солидна база. Така, собствените средства се отнасят към чуждите средства както 2.5:1, а и обръщаемото имущество надвишава постоянното имущество с 140000 лв.

Рентабилността на предприятието е задоволителна; при собствен капитал от 1155200 лв. (основен капитал, резервен фонд и пенсионен фонд) предприятието е реализирало чиста печалба от 183742.50 лв. = кръгло 16%. Също и имуществените части на предприятието показват достатъчна ликвидност.

Веднага реализуеми са:

Каса 28342.35
Римеси 45000.00
Тек. дебит, с/ки 105400.00
  178742.35

, с която сума тантиемите и дивидента от 158787.10 лв. ще могат напълно да бъдат изплатени. Една съразмерност съществува също така и между лесно обръщаемото имущество и ангажирания в предприятието кредит, а именно:

Каса 28342.35
Римеси 45000.00
Тек. дебит, с/ки 105400.00
Ефекти 90000
Дебитори 273415.60
- 5% съмнителни 13670.75

259744.85
Готови фабрикати 150809.40
  679296.60
Задължения към кредиторите 502875.65
Танитеми и дивиденти 158787.10
  661662.75

от което следва, че задълженията към кредиторите и акционерите напълно се покриват с лесно обръщаемото имущество на предприятието.

2. Пример - баланс на търговско акционерно др-во:

Актив Пасив
Каса 19421 80 Основен капитал 500000  
Римеси 3000   Резервен фонд 35000  
Стоки 615201 40 Влогове:
Срочни 115000
Безсрочни 321400


436400
 
Дебитори 176988 50
Мобили 12318 50
Недвижими имоти 440000   Кредитори 287315 40
      Печалба 35146 80
  123930 20   123930  

Същият баланс сведен в по две глави активни и пасивни групи:

Актив Пасив
Постоянно имущество 452318 50 Собствени средства 570214 80
Обръщаемо 841617 70 Чужди 723715 40
  129330 20   129330 20

Активната страна на баланса показва, на пръв поглед, едно благоприятно съотношение между обръщаемото и постоянното имущество, понеже първото се отнася към второто почти както 2-1. Тази благоприятност обаче е само привидна, защото не трябва да се изпуща из. пред вид характера на предприятието, при което, като търговско, обръщаемото имущество трябва значително да надвишава постоянното имущество. Независимо от това, самото обръщаемо имущество не показва достатъчна ликвидност, тъй като само стоките, които не винаги са лесно реализуеми, съставляват 7/8 от цялото обръщаемо имущество.

От друга страна, повечето чужди средства, ангажирани в предприятието, отколкото собствения капитал, сочи за недостатъчната стабилност на предприятието, също така и самите дългове на предприятието, по-голямата част от които са безсрочни, не намират своето естествено покритие в лесно реализуеми активни части. Малката печалба и незначителния резервен фонд, които балансът показва, идат да потвърдят незадоволителната обръщаемост на имуществото и слабата рентабилност на предприятието.

Сумата на лесно обръщаемото имущество е:

Каса 19421.80
Римеси 30000.00
Лесно продаваеми стоки 150000.00
  199421.80

срещу безсрочни задължения от 321,400 лв. А дълговете по кредиторни сметки се отнасят към вземанията по дебиторни сметки, както 3:2.

 

Тази публикация е извадка от книгата "Учение за балансите". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar.

Други препоръчани източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter