Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Библиотека > VI. Анализа на балансите

Учение за балансите

Анализа на балансите

Четенето и преценяването на балансите изисква предварително запознаване с принципите на счетоводното изкуство. Непосветеният в счетоводната техника четец би изпаднал лесно в заблуждение и би си съставил неверни заключения за един баланс. Ето защо, за да можем да разгатваме съдържанието на балансите от какъвто и да било род предприятия, нужно е предварително обучение и усвояване принципите на систематичното счетоводство.

Но, годишните баланси няма да отговарят на назначението си, ако те бъдат разглеждани и преценявани само от счетоводно-техническо гледище. Защото, назначението на обнародваните баланси е, да бъдат те използувани не само от ръководителите на предприятието, но и от широката заинтересована публика от акционери, кредитори и спестители, като средство за ориентиране върху солидността на едно предприятие, както и за целите на държавната фискална и народностопанствена политика. От гледище на обществените и държавно-фискални интереси обнародваните годишни баланси трябва да представляват същевременно и обекти за стопанствено-финансови изследвания главно по отношение:

  1. Пласирането на вложените в предприятието собствени и чужди средства; дали употреблението на тези средства отговаря на едно разумно стопанисване, и
  2. Рентабилността на предприятието; т. е., в какво съотношение стои постигнатият резултат към употребените средства.

Съставяните често пъти сумарични баланси мъчно се поддават на обстойна стопанствена анализа. Те не могат да Дадат достатъчно осветление при обсъждането и преценяването състоянието на едно предприятие, ако липсва една достатъчна детайлност в отделните им съставни части. Стопанствената анализа на един баланс ще бъде още по ценна, ако при изследване на съдържанието му дойде на помощ и един обстоен отчет на управителния съвет за вървежа на дружествените дела, придружен с данни за движението на отделните имуществени части през отчетния период.

Когато се обсъжда един баланс, не трябва да се изпуща из предвид характера и целите на всяко отделно предприятие. Критериите за обсъждане и преценка ще бъдат различни за балансите на едно банково, застрахователно, промишлено или транспортно предприятие.

Когато четем и преценяваме един баланс, дали той изразява действителното състояние на предприятието, от което ще може и да се съди за добрия му или лош вървеж, трябва да се обърне най-първо внимание върху самата форма и съдържание на баланса, като се констатира:

  1. Дали балансът е верен и истинен. А верен ще бъде той, само когато отговаря на законните, предписания относително оценката на отделните активни и пасивни части;
  2. Дали балансът е пълен и ясен, т. е. дали той представлява нагледна картина, от която четецът да може без затруднение да си състави ясна представа за имущественото състояние на предприятието.
  3. Дали балансът в сравнение с предшестващия го такъв показва едно подобрение в състоянието на предприятието, и
  4. Дали балансът показва достатъчна ликвидност (лесна реализуемост) на имуществените части, т. е., дали предприятието има възможността и средствата, в случай на нужда да отговаря за задълженията си спрямо кредиторите, както и да използува всеки благоприятен момент за добри сделки.

При стопанствената анализа на един баланс, ръководните начала, критериите, от които трябва да се изхожда, трябва да бъдат: изследване стопанственото употребление на вложените в предприятието собствени й чужди средства и рентабилитета на същото. Всяка балансова анализа трябва да има за ръководно начало:

  1. Изследване съотношението на отделните пасивни пера
  2. Изследване съотношението на отделните активни пера
  3. Изследване съотношението на актива към пасива
 

Тази публикация е извадка от книгата "Учение за балансите". Текстът е обработен и адаптиран от Счетоводна къща Kreston BulMar.

Други препоръчани източници на информация:

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter