Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводна къща Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводна къща > Библиотека

Учение за балансите

Учение за баланситеУчение за балансите

От счетоводно, стопанско и юридическо гледище и с оглед към прилагането на Закона за търговските книги

от Д-р Д. ДОБРЕВ

Преподавател в Търговска гимназия и Свободния университет

София, Печатница на Армейския военно-издателски фонд - 1922 г.

Учение за балансите Учение за балансите Учение за балансите Учение за балансите Учение за балансите

Предговор

Напредъка в стопанското развитие на една страна се характеризира с изникването на по-крупни предприятия, особено в областта на промишлеността, банковото, транспортното и застрахователното дело. В зависимост от съотношението на трите главни фактори в стопанския живот, организираната стопанска дейност се проявява в разни форми на стопански предприятия, където, где повече, где по-малко са ангажирани материалните интереси на известен кръг хора. Освен интересите на отделни лица, често пъти в едно предприятие се засягат и чисто държавно-фискални и обществени интереси, за които трябва да се държи не малко сметка.

Освен в едноличните предприятия, събирателните и командитни дружества, днес акционерните дружества и кооперативните сдружавания са от голямо обществено значение, особено за страни като България, където, поради липса още на крупни частни капитали, при основаването на едно акционерно дружество се повикват да участвуват и по широк кръг хора със своите, в повечето случаи, ограничени средства.

Като предприятия, които добиват своите средства по пътя на концентрацията на по-дребните капитали и спестявания, акционерните дружества и кооперативните сдружавания добиват голямо значение не само за развитието на националното производство, но и за широките обществени слоеве, на които се дава възможност за ползотворно пласиране на спестяванията си и съучастие в резултатите на предприятието.

При тоя обществен интерес от вървежа на по-крупните стопански предприятия на широката публика от заинтересовани граждани, акционери, спестители и кредитори, които немат възможност непосредствено да участвуват в ръководенето им, прилагането на систематичното сметководство и правилното съставяне на годишните баланси по начин, до степен за разбиране и от по-широк кръг хора, ще бъде най-информационно средство за имущественото и финансово състояние на предприятието, посредством което държава и широката публика от заинтересовани лица ще могат да упражняват нужния контрол. Правилно съставеният баланс ще ни служи като средство да проникваме в действителното имуществено състояние на едно предприятие и да си съставяме правилно заключение за неговия успех или неуспех.

Вярно съставения баланс ще бъде едно от най-ефикасните средства за хвърляне светлина и откриване на всички ония тъмни и скрити сделки, които биха представили една лъжлива картина за положението на едно акционерно предприятие и биха увредили интересите на множество хора.

До сега, при съставянето на годишните баланси на акционерните дружества у нас, е липсвала всякаква систематичност, и то не толкова по причина на желание да се прикрие истинското им положение, колкото по липса на ръководни начала в съставянето на балансите и различните разбирания на счетоводителите.

Една от главните причини за голямото разнообразие и непълнота в балансите е и отсъствието на ясни и пълни законоположения в това отношение. Третираната от търговския закон материя по балансите (чл. 33, 34, 35, 206, 207 и 208) е съвсем недостатъчна и не обхваща основните положения, които трябва да легнат в съдържанието на всеки баланс.

Предвид на обществения и държавно-фискален интерес, време е вече и у нас да се изработят специални законоположения по тази материя и прокарат ръководните начала по съставянето на балансите.

* * *

При развиване на темата ни, сме се ръководили от желанието да внесем един скромен принос към разрешението на тоя тъй важен въпрос за прокарване на единство и систематичност в балансите.

София, октомври, 1919.

Д-р Д. Добрев

Предговор към второто издание

Новият закон за търговските книги от 16 VI. 1921 (с из-менения и допълнения от 10 II. 1922 г.), както и правилника за прилагане на същия закон от 20 VI. 1922 г., са един напредък в законодателното уреждане на счетоводната материя у нас. Трябва, обаче, да се забележи, че и новият закон е твърде непълен в постановленията му относително балансите. В него липсват изрични законоположения, засягащи формата, съдържанието и единството на обнародваните баланси на акционерните и кооперативни дружества; законоположения, каквито са прокарани вече в законодателствата на повечето държави.

Причината за тази непълнота и в новия закон за търговските книги трябва да се отдаде на обстоятелството, че в нашата балансова практика и теория липсва още една установеност по въпроса за съставянето, целите и значението на годишните баланси, особено, що се отнася до назначе-нието на балансите за обнародване.

За постигане на единство в схващанията за балансите нужно е, преди всичко, едно научно осветление по тази ма-терия (от стопанско, юридическо и счетоводно гледище) като се изтъкнат всички ония основни положения при съставянето на балансите, които трябва да бъдат меродавни, както за практиката, така също и за едно бъдеще законодателно уреждане на материята по балансите.

София, октомври, 1922 год.

Д-р Д. Добрев.

 

Съдържание

Нашите профили в социалните мрежи

Facebook YouTube Групата ни в LinkedIn Акаунта ни в Tweeter